POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, 
pragniemy poinformować, że w swojej działalności firma PRO CAPITAL – Magdalena Plucińska (dalej jako: „Pro Capital” lub „Administrator”), dba o zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnia spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
W świetle przepisów RODO za „dane osobowe” należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
„Przetwarzaniem danych osobowych” jest natomiast zasadniczo każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
W celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, Administrator jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Kierując się najwyższymi standardami ochrony danych osobowych Pro Capital, niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego Klienta i Użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://lazartigue-pl.myshopify.com/pages/polityka-prywatnosci.


Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników serwisu internetowego https://pl.lazartigue.com/ („Użytkownicy”) jest PRO CAPITAL – Magdalena Plucińska z siedzibą w Warszawie (01-355) przy ul. Generała Władysław Czumy 20B, lok. 10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5222661354, REGON 147364946.
Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu +48 601 304 747,  adresem e-mail bok@procapital.biz lub adresem do korespondencji: PRO CAPITAL ul. Postępu 11/4, 02-676 Warszawa.


Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane przez Pro Capital w następujących celach:
1) Podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży, świadczenia usług w zakresie sprzedaży i obsługi posprzedażowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) Ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
3) Obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
4) Dodania nowych kontaktów do baz klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy; 
6) Odpowiedzi na zadane pytanie, w tym zadane w formie e-maila (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO);
7) Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
8) Umożliwienia wzięcia udziału w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
9) Umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
10) Przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
11) Administrowania profilem Administratora w mediach społecznościowych, tj. na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube – podstawą przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora w ww. mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem profilu na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje na temat przetwarzana danych osobowych za pośrednictwem profili w ww. platformach znajdują się w sekcji Polityka prywatności w mediach społecznościowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na Administratora obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO). 
Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w części zatytułowanej Polityka cookies.
 

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
1) Upoważnionym pracownikom Administratora;
2) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem
w stałym stosunku zlecenia.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 


Okres przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1) Co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielonej gwarancji, a także przedawnienia wynikających z powyższych tytułów roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta, usługi były świadczone lub udzielono gwarancji);
2) Przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
3) W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.


Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. 
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  jak również w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora. 
Pro Capital może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie (z wyłączeniem identyfikacji), w stosunku do danych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację odnośnie specyfiki plików cookies znajdują się w części Polityka cookies.

Polityka cookies

Plikami cookies określa się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże w celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe i informacje pozyskiwane od Użytkowników za pośrednictwem plików cookies podlegają odpowiednim standardom ochrony danych osobowych wymaganym RODO, które zostały opisane w Polityce prywatności.
Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt.
Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi. 

Cele używania plików cookies

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
Pro Capital korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
1) Dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2) Rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy  korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) Realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.
Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów w zakresie danych analitycznych (Google Analytics).

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies oraz okres ich przechowywania

Pro Capital korzysta z następujących kategorii plików cookies
•    Ciasteczka sesji – służą do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane. Czas ich przechowywania wynosi 1 godzinę.
•    Ciasteczka notice – służą do utrzymywania informacji o udzielonej zgodzie na przechowywanie plików cookies, są przechowywane przez 31 dni.
•    Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). poniżej przykładowa instrukcja dla wybranych przeglądarek:
 
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Wysyłka od 15 zł
Wysyłka od 15 zł
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Przelewy24

OBSŁUGA KLIENTA
OBSŁUGA KLIENTA
Zamknij
Twój koszyk (0)
- +
lub x
lub x
- +
Usuń
Tak Nie
Usuń
Tak Nie